Polityka prywatności : 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Zawadziński – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EXPLO COMPLEKS WOJCIECH ZAWADZIŃSKI (adres: Rudawa ul. Henryka Sienkiewicza72, 32064 Rudawa).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, w celu realizacji przez Administratora Danych obowiązków prawnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b oraz c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych będą pracownicy, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji przez ADO obowiązków prawnych, będą wyłącznie podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie w celu wykonania umowy i tylko gdy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. Posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej);
  2. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych;
  3. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

I. TWOJE PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo do uzyskania informacji w przedmiocie:

  1. celów, w jakich dane osobowe są przetwarzane;
  2. kategorii przetwarzanych danych osobowych;
  3. planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  4. odbiorców danych osobowych lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  5. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
  6. założeń w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych, a w przypadku profilowania także informacji o konsekwencjach takiego przetwarzania;
  7. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. informacji o prawie do żądania od administratora danych sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

II. PRAWO DO SPROSTOWANIA / POPRAWIENIA DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo w każdym momencie żądać sprostowania nieprawidłowych danych o sobie. Prawo to obejmuje również sytuacje niekompletnych danych, gdy osoba, której dane dotyczą, żąda ich uzupełnienia.

III. PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

  1. cofnęłaś / cofnąłeś zgodę, na podstawie której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy do tego, aby dane te dalej przetwarzać;
  2. wniosłaś / wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania prowadzonego na potrzeby marketingu bezpośredniego, przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią;
  3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

IV. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji, gdy:

  1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim przypadku administrator tych danych zobowiązany jest zaprzestać ich przetwarzania na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość przetwarzanych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – w takim wypadku, ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

V. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo skorzystać z omawianego prawa w sytuacji, gdy:

  1. wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. dane przetwarzane są na podstawie umowy, tj. są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. wyraziłaś / wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w jednym lub kilku konkretnych celach;
  4. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

VI. PRAWO DO SPRZECIWU

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stroną trzecią. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do złożenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Polityka Prywatności